Inbjudan Årsmöte 2021

Inbjudan till Västmanlands Seglarförbunds årsmöte

Datum: 2021-11-09
Tid: 18:30
Plats: Jollekappseglarnas klubbhus, Ankargatan 1, Västerås
Program: Årsmöte enligt dagordning

Välkomna önskar Västmanlands Seglarförbund!

Länk till Verksamhetsberättelsen.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fullmaktsregistrering
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020-09-01 till 2021-08-31
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
 10. Revisorernas berättelse för tiden 2020-09-01 till 2021-08-31
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för en tid av ett (1) år
 13. Val av ledamöter för en tid av två (2) år
 14. Val av ledamöter för en tid av ett (1) år
  Ledamoten i VSF ansvarig för kölbåtssegling (inkl. övningsseglingarna i Västerås) utses enligt ett rullande schema av klubbarna JKV, WSS och SSA. WSS ansvarar för att utse ledamot för 2020/2021.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant för ett (1) år
 16. Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen 2021/2022. Ordförande i respektive klubb utgör valberedning. Sammankallande enligt rullande schema, ordförande i klubben eller av denne utsedd annan representant från klubben.
 17. Val av ombud till Seglardagen 2022 (SSFs årsmöte)
 18. Val av ombud till Västmanlands Idrottsförbunds (VIF) årsmöte 2022
 19. Fastställande av budget för 2021/2022
 20. Fastställande av Föreningsavgifter för 2021/2022
 21. Motioner
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande
0%